Положення про вибори депутатів МП

Це Положення визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Молодіжного парламенту Кіровоградської області.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Про вибори Молодіжного парламенту
1. Організація і порядок проведення виборів депутатів Молодіжного парламенту Кіровоградської області (далі - вибори) регулюються, цим Положенням та прийнятими рішеннями Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК).

Стаття 2. Основні засади виборів
1. Вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого цим Положенням загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Вибори депутатів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяються відповідно учбові заклади, які розташовані на території Кіровоградської області та за рішенням ЦВК приймають участь у виборах Молодіжного парламенту.

Стаття 3. Загальне виборче право
1. Право голосу на виборах депутатів Молодіжного парламенту мають студенти віком від 16 до 35 років (далі – особи), які належать до відповідних учбових закладів, що приймають участь у виборах, та навчаються у межах відповідного територіального  виборчого округу.
Особи, які мають право голосу на виборах, є виборцями.
2. Документом, який посвідчує особу виборця є:
1) паспорт громадянина України;
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
3) посвідка на тимчасове або постійне проживання на території України (для громадян інших держав);
4) довідка з навчального закладу;
5) студентський квиток;
6) інший документ, який посвідчує особу.
3. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчому окрузі.
4. Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як їх члени, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах, пов'язаних з організацією та проведенням виборів, що реалізується ними у порядку, визначеному цим Положенням та прийнятими рішеннями ЦВК.
5. Будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав виборців за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження участі виборців у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених цим Положенням та прийнятими рішеннями ЦВК.

Стаття 4. Рівне виборче право
1. Вибори є рівними. Виборці беруть участь у виборах на рівних засадах.
2. Кожен виборець на виборах має один голос.
Виборець на виборах може використати свій голос тільки на одному виборчому окрузі, на якому він включений до списку виборців.
3. Усі кандидати у депутати Молодіжного парламенту (далі – кандидати), мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі виборів.
4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі забезпечується:
1) забороною привілеїв чи обмежень для кандидатів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
2) забороною втручання керівництва учбових закладів, які приймають участь у виборах, у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Положенням;
3) рівним та неупередженим ставленням керівництва учбових закладів, які приймають участь у виборах, до кандидатів;
4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, ніж кошти, передбачені цим Положенням;
5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів.

Стаття 5. Пряме виборче право
1.  Вибори є прямими. Виборці безпосередньо обирають депутатів Молодіжного парламенту (далі – депутати) шляхом голосування за кандидатів, висунутих та зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Положенням.

Стаття 6. Вільні вибори
1. Участь осіб у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
2.  Вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.

Стаття 7. Таємне голосування
1. Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Стаття 8. Особисте голосування
1. Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
2. Допомога виборцю з особливими потребами, який не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та в порядку, встановленому цим Положенням, не вважається голосуванням замість цього виборця.

Стаття 9. Право бути обраним
1. Депутатом може бути обрана особа, яка має право голосу відповідно до цього Положення.

Стаття 10. Право висування кандидатів
1. Право висування кандидатів належить особам, які мають право голосу. Це право реалізується шляхом самовисування відповідно до цього Положення.

Стаття 11. Засади виборчого процесу
1. Виборчий процес виборів (далі – виборчий процес) - це здійснення суб'єктами виборчого процесу, визначеними у цьому Положенні, виборчих процедур, передбачених цим Положенням.
Виборчий процес здійснюється на засадах:
1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у цьому Положенні;
2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого в цей процес;
4) публічності і відкритості;
5) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності;
6) неупередженості керівництва та працівників учбових закладів, які приймають участь у виборах, до кандидатів.
2. Початок виборчого процесу оголошується ЦВК у строки та в порядку, визначені цим Положенням.
3. Виборчий процес включає такі етапи:
1) утворення ЦВК;
2) утворення одномандатних, територіальних виборчих округів;
3) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
4) висування та реєстрація кандидатів;
5) утворення складу окружних виборчих комісій;
6) проведення передвиборної агітації;
7) голосування у день виборів;
8) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів виборів.
4. У випадках, передбачених цим Положенням, виборчий процес включає також такі етапи:
1) повторне голосування;
2) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів виборів.
5. Виборчий процес завершується через п'ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів у порядку, передбаченому цим Положенням.

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу
1. Суб'єктами виборчого процесу на відповідних виборах є:
1) виборець;
2) Центральна виборча комісія;
3) окружні виборчі комісії, сформовані (утворені) відповідно до цього Положення, які уповноважені забезпечувати організацію та проведення виборів;
4) кандидати у депутати;
5) довірені особи кандидатів у депутати;
6) офіційний спостерігач від кандидата, від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Положенням.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
1. Організація і проведення виборів здійснюються публічно і відкрито.
2. ЦВК інформує учбові заклади, які приймають участь у виборах, про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про виборчі округи, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, осіб, які обмежують або порушують виборчі права).
3. Окружні виборчі комісії (далі – ОВК) інформують виборців про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів, оприлюднюють протоколи про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування та результати виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Положенням.
4. Рішення ЦВК оприлюднюються на офіційному сайті Молодіжного парламенту Кіровоградської області у триденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Положенням.
5. Усі засоби масової інформації незалежно від форми власності мають право справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення виборів у новинах, інформаційних випусках, ток-шоу, дискусійних та інших програмах. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) - на умовах, визначених цим Положенням. Виборчі комісії зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення виборів.
6. Відомості, що передаються ЦВК засобами електронного зв’язку, є інформацією, що не має юридичного значення.

Розділ II. ВИДИ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
Стаття 14. Види виборів та порядок їх призначення
1. Вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими.
2. Перші вибори депутатів призначаються ЦВК.
3. Чергові вибори проводяться одночасно в усіх учбових закладах, що приймають участь у виборах, в останній тиждень другого року повноважень Молодіжного парламенту, обраного на попередніх виборах.
Рішення про проведення чергових виборів депутатів приймається ЦВК.
4. Позачергові вибори призначаються ЦВК у разі дострокового припинення повноважень Молодіжного парламенту, а також в інших випадках, передбачених цим Положенням. Таке рішення приймається ЦВК не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень Молодіжного парламенту.
5. Повторні вибори депутатів (депутата) у відповідному одномандатному виборчому окрузі призначаються ЦВК в порядку, встановленому цим Положенням, у разі визнання виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, з підстав, визначених цим Положенням, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
6. Проміжні вибори депутата призначаються ЦВК в одномандатному виборчому окрузі  в порядку, встановленому цим Положенням, у разі дострокового припинення повноважень депутата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

Стаття 15. Строки призначення виборів та оголошення виборчого процесу, правила обчислення строків
1. Перші вибори призначаються не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 40 днів до дня перших виборів.
2. Чергові вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів, позачергові вибори призначаються не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів.
Виборчий процес розпочинається за 40 днів до дня чергових, позачергових виборів.
3. Повторні вибори призначаються не пізніше ніж на п’ятий день з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 40 днів до дня повторних виборів.
Рішення про призначення повторних виборів депутатів (депутата) у відповідному одномандатному виборчому окрузі приймається ЦВК не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної у відповідному одномандатному виборчому окрузі, такою, яка відмовилася від депутатського мандата.
4. Проміжні вибори призначаються не пізніше ніж на п’ятий день з дня прийняття рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 40 днів до дня проміжних виборів.
Рішення про призначення проміжних виборів приймається ЦВК не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
5. Вибори призначаються на день, визначений окремим рішенням ЦВК.
6. ЦВК після прийняття рішення про призначення перших, чергових, повторних, проміжних виборів, не пізніш як на третій день з дня його прийняття публікує рішення на офіційному сайті Молодіжного парламенту, а також доводить зазначене рішення до відома керівництва учбових закладів, які приймають участь у виборах, в цей же строк.
7. ЦВК шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших, чергових, повторних, проміжних виборів. Офіційним оголошенням є прийняття ЦВК рішення про початок виборчого процесу відповідного виду виборів. Рішення ЦВК про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду виборів оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його прийняття на офіційному сайті Молодіжного парламенту.
Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється ЦВК не пізніш як за п’ять днів до дня початку виборчого процесу виборів.
8. Строки, визначені у цьому Положенні, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.
9. Першим днем строку, який відповідно до цього Положення має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний за днем настання такої події.
10. Останнім днем строку, який відповідно до цього Положення має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню такої події.
11. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим Положенням.

Стаття 16. Визначення загального складу Молодіжного парламенту.
1. Загальний склад (кількість депутатів) Молодіжного парламенту визначається цим Положенням.
2. Загальний склад (кількість депутатів) Молодіжного парламенту становить 42 депутати.

Розділ III. ВИБОРЧІ ОКРУГИ ТА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
Стаття 17. Виборчі округи
1. ЦВК відповідно до цього Положення на підставі відомостей реєстру виборців учбових закладів, які приймають участь у виборах, визначає кількість одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені на територіях учбових закладів, які приймають участь у виборах, після призначення перших, чергових виборів, але не пізніш як за 40 днів до дня перших, чергових  виборів, невідкладно розміщує ці відомості на офіційному сайті Молодіжного парламенту та забезпечує їх доведення до керівництва учбових закладів, які приймають участь у виборах.
2. Загальна кількість одномандатних виборчих округів дорівнює загальному складу Молодіжного парламенту.
3. Орієнтовна кількість виборців та межі одномандатних виборчих округів визначається ЦВК на підставі відомостей реєстру виборців учбових закладів, які приймають участь у виборах.
4. Окремим рішення ЦВК визначає малі, середні та великі округи на підставі відомостей реєстру виборців учбових закладів, які приймають участь у виборах.

Стаття 18. Виборчі дільниці
1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються виборчі дільниці (приміщення в учбових закладах).

Розділ IV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Стаття 19. Система виборчих комісій
1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:
1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня;
2) окружні виборчі комісії.
2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються:
1) Центральної виборчої комісії - на всю територію Кіровоградської області;
2) окружної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу.

Стаття 20. Статус виборчих комісій
1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування цього Положення.
2. Центральна виборча комісія складається з керівника проекту "Молодіжний парламент", уповноважених представників учбових закладів (по одному від кожного учбового закладу), які приймають участь у виборах, інших осіб, введених до складу ЦВК за поданням керівника проекту.
3. Головою ЦВК є керівник проекту "Молодіжний парламент".
4. Заступник та секретар ЦВК обираються зі складу ЦВК.
5. Члени ЦВК здійснюють свої повноваження протягом двох років.
6. Зміни в персональному складі ЦВК можуть відбуватися за поданням учбових закладів, які приймають участь у виборах.
7. Окружна виборча комісія (далі – ОВК) є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення виборів. Члени ОВК здійснюють свої повноваження до сформування на чергових виборах у порядку, передбаченому цим Положенням, нового складу відповідної ОВК.
8. Окружні виборчі комісії підпорядковуються ЦВК.

Стаття 21. Вимоги до членів виборчих комісій
1. До складу ОВК можуть входити громадяни, які мають право голосу на виборах.
2. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів.
3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, їх довірені особи, представники в ЦВК, офіційні спостерігачі.
4. До складу ОВК не можуть входити працівники відповідного учбового закладу.

Стаття 22. Порядок формування складу окружних виборчих комісій
1. Окружна виборча комісія утворюється ЦВК не пізніш як за 30 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.
Право подання кандидатур до складу ОВК мають кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах (не більше двох осіб від кандидата).
При утворенні ОВК, в разі перевищення кількості поданих кандидатур до складу виборчої комісії над визначеним цим Положенням кількісним складом виборчої комісії, ЦВК визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної окружної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих кандидатами, шляхом жеребкування, що проводиться у порядку, встановленому ЦВК, не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу окружної виборчої комісії.
Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у цьому Положенні.
2. До складу ОВК можуть входити громадяни, які відповідають вимогам цього Положення.
3. Окружна виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих округів - 6-8 осіб;
2) для середніх округів - 8-10 осіб;
3) для великих округів - 10-12 осіб.
Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі вносить до ЦВК подання щодо кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за своїм підписом.
4. Зазначені подання щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій подаються за формою, встановленою ЦВК, не пізніш як за 32 дні до дня виборів.
До подання додаються:
1) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, посвідка на тимчасове або постійне проживання на території України (для громадян інших держав) кожної запропонованої особи;
2) заяви осіб, запропонованих до складу ОВК, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб’єктам подання на відповідних виборах та з обов’язковим зазначенням відомостей про засоби зв’язку (контактний телефон);
5. У поданні щодо кандидатур до складу ОВК зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) особи;
2) число, місяць, рік народження;
3) громадянство особи;
4) назва учбового закладу, номер виборчого округу;
5) місце проживання (адреса житла) особи, а також контактні телефони;
6) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій.
6. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.
7. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії призначаються ЦВК від різних суб’єктів подання.
8. Рішення про утворення ОВК з відомостями про її склад оприлюднюється ЦВК на офіційному сайті "Молодіжного парламент" або в інший спосіб, визначений ЦВК, не пізніше наступного дня з дня утворення ОВК. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії оприлюднюється у порядку та у строки, встановлені цією частиною, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.
9. У разі якщо в установлений частиною четвертою цієї статті строк подання щодо кандидатур до складу ОВК не надійшли або до складу окружної виборчої комісії запропоновано менше осіб, ніж установлено частиною третьою цієї статті (відповідно для малих округів – менше 6 осіб,  для середніх округів – менше 8 осіб, для великих округів – менше 10 осіб), окружна виборча комісія утворюється у визначені частиною першою цією статті строки ЦВК за поданням голови ЦВК у мінімальній кількості, встановленій частиною третьою цієї статті.

Стаття 23. Повноваження Центральної виборчої комісії
1. ЦВК, крім повноважень, передбачених цим Положенням:
1) здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням цього Положення на всій території, де проводяться вибори;
2) приймає обов'язкові для виконання всіма суб'єктами виборчого процесу роз'яснення з питань застосування цього Положення;
3) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;
4) встановлює (затверджує) форми (зразки) виборчих документів;
5) може з власної ініціативи в разі прийняття ОВК незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та (або) прийняти відповідне рішення (у день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно);
6) у разі невиконання відповідною ОВК вимог цього Положення щодо встановлення в порядку та строки, визначені цим Положенням, результатів відповідних виборів встановлює результати таких виборів. Порядок транспортування до ЦВК виборчої документації від відповідної окружної виборчої комісії встановлюється ЦВК;
7) у разі встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення виборів вiдповiдно до цього Положення в окремих учбових закладах приймає рішення про неможливість проведення виборів;
8) встановлює остаточні результати виборів по кожному виборчому округу;
9) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

Стаття 24. Повноваження окружної виборчої комісії
1. ОВК на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і проведення виборів у межах повноважень та у порядку, передбачених цим Положенням.
2. Окружна виборча комісія:
1) здійснює в межах території відповідного виборчого округу контроль за додержанням та однаковим застосуванням цього Положення;
2) отримує список виборців від відповідного учбового закладу, надає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Положенням, вносить до нього зміни;
3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, а також з рішеннями, оприлюдненими ЦВК, власними рішеннями та повідомленнями;
4) забезпечує можливість ознайомлення виборців з інформацією про дату проведення виборів, місця розташування приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
6) у випадках, передбачених цим Положенням, вносить зміни до виборчого бюлетеня;
7) організовує голосування на виборчому окрузі;
8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчому окрузі;
9) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на виборчому окрузі;
10) визнає недійсним голосування на виборчому окрузі у випадках, передбачених цим Положенням;
11) розглядає звернення з питань підготовки виборів, організації голосування на виборчому окрузі та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
12) здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

Стаття 25. Організація роботи виборчої комісії
1. ЦВК організовує свою роботу відповідно до окремих рішень ЦВК. ОВК організовують свою роботу відповідно до вимог цього Положення у формі відкритих засідань.
Виборча комісія є колегіальним органом.
2. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії, у разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання окружної виборчої комісії може бути скликане за рішенням ЦВК.
3. Перше засідання ОВК скликається не пізніш як на другий день з дня формування її складу (утворення), а наступні засідання - у разі необхідності.
4. Засідання ОВК є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії.
5. Засідання ОВК скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
6. Засідання ОВК веде голова комісії або його заступник. У разі їх відсутності на засіданні комісії або невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
7. ОВК на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням ЦВК зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування (дня повторного голосування), а в день голосування (день повторного голосування) - невідкладно.
8. На засіданнях ОВК, у приміщеннях виборчої дільниці мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Положення:
1) члени ЦВК;
2) кандидати в депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати у відповідному одномандатному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від кандидата в депутати);
3) офіційні спостерігачі від громадських організацій, міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації);
4) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування не дозволяється.
Працівники учбових закладів, які приймають участь у виборах, не можуть бути присутніми у приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії невідкладно повідомляє про це ЦВК.
9. ОВК може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні будь-яких осіб, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.
10. На засіданні ОВК ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи в разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається членам ЦВК; для ознайомлення членам комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу.
11. ОВК складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією. Акти i протоколи виборчої комісії за формами, затвердженими ЦВК, складаються у випадках та у кiлькостi примiрникiв, встановлених цим Положенням. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами ОВК. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Копія акта чи протоколу надається суб’єкту виборчого процесу відповідних виборів на його вимогу.
12. Рішення ОВК приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. Рішення ОВК набирає чинності з моменту його прийняття. У разі невиконання окружною виборчою комісією вимог цього Положення (бездіяльність виборчої комісії) ЦВК може прийняти відповідне рішення. У день голосування (день повторного голосування) такі питання розглядаються невідкладно.
13. Рішення окружної виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити:
1) найменування комісії (із зазначенням учбового закладу та номеру округу);
2) найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер;
3) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії;
4) посилання на Положення або рішення ЦВК, якими керувалася комісія при прийнятті рішення;
5) резолютивну частину.
Рішення ОВК підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
Рішення ОВК вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня його прийняття. Таке рішення у цей самий строк доводиться також до відома суб’єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується у приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
14. Член ОВК, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.
15. Рішення ОВК, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу на відповідному окрузі.
16. Рішення ОВК, що суперечить цьому Положенню або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване ЦВК.
17. Документи, заяви і скарги, що надійшли до ОВК, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням.
Заяви, що подані до виборчої комісії, розглядаються протягом трьох днів з дня надходження, якщо інше не передбачено цим Положенням.
18. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

Стаття 26. Статус члена виборчої комісії
1. Статус члена ЦВК визначається цим Положенням.
2. Статус члена ОВК визначається цим Положенням.
3. Член ЦВК має право:
1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо питань порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
3) за дорученням комісії перевіряти діяльність ОВК на відповідній території;
4) безперешкодно відвідувати приміщення ЦВК та ОВК, ознайомлюватися з документами ЦВК та ОВК на відповідній території;
5) здійснювати інші повноваження відповідно до цього Положення.
4. Член ОВК має право:
1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
3) безперешкодно відвідувати приміщення ОВК, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є;
5. Член виборчої комісії зобов'язаний:
1) додержуватися Конституції України та законів України, Положення про вибори Молодіжного парламенту;
2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;
3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії;
4) виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.
6. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки, передбачені цим Положенням.

Стаття 27. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії
1. Повноваження члена ЦВК припиняються з моменту сформування нового складу ЦВК у порядку, визначеному цим Положенням.
2. Повноваження члена ОВК припиняються одночасно з припиненням повноважень ОВК.
3. Повноваження усього складу ОВК можуть бути достроково припинені в установленому цим Положенням порядку в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією статей цього Положення.
4. Повноваження члена відповідної ОВК припиняються достроково у зв'язку з:
1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
2) внесенням подання про заміну члена ОВК суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії;
3) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що унеможливлює виконання обов'язків члена комісії;
4) реєстрацією його довіреною особою кандидата в депутати;
5) систематичним невиконанням покладених на нього обов’язків або одноразовим грубим порушенням ним цього Положення, що встановлено рішенням ЦВК;
6) станом здоров'я, згідно особистої заяви.
Подання про заміну члена ОВК вноситься суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, на паперових носіях та в електронному вигляді до ЦВК за затвердженою формою.
5. Повноваження члена ОВК припиняються з моменту прийняття рішення ЦВК про припинення повноважень члена ОВК.
6. ЦВК, після того, як достроково припинила повноваження усього складу ОВК, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено. Такі суб'єкти вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання такого повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної ОВК.
Якщо у строк, встановлений цією частиною, не надійшли подання щодо кандидатур до складу ОВК та/або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб не дозволяє сформувати її склад у мінімальній кількості, до складу комісії включаються кандидатури за поданням голови ЦВК із тим, щоб кількісний склад такої ОВК відповідав її мінімальній кількості.
У разі дострокового припинення повноважень усього складу ОВК, окремого члена виборчої комісії ЦВК не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії (її окремого члена), але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад ОВК або приймає рішення про включення до складу відповідної ОВК іншого члена (у разі надходження відповідного подання) у порядку, встановленому цим Положенням.
7. Рішення про дострокове припинення повноважень члена ОВК у зв’язку з внесенням подання про його заміну приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної ОВК іншого представника від того самого суб'єкта подання із одночасним призначенням цієї особи на відповідну посаду в комісії, яку займав член комісії, повноваження якого достроково припинені.
8. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'язків ОВК може звернутися до ЦВК з мотивованим рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від складу ОВК. Голова, заступник голови або секретар ОВК можуть особисто подати власноручно написану заяву про складання своїх повноважень до ЦВК. Зазначене рішення чи заява підлягають обов'язковому розгляду у порядку, передбаченому цим Положенням. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови або секретаря ОВК не є підставою для припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії.
9. Рішення про припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря ОВК приймається одночасно з рішенням про призначення іншого або нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря ОВК від того самого суб'єкта подання, а в разі неможливості – приймається за поданням голови ЦВК.
Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена ОВК до моменту прийняття відповідного рішення ЦВК.

Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ
Стаття 28. Складання попередніх списків виборців
1. Учбові заклади складають попередні списки виборців.
2. Не пізніш як за 45 днів до дня голосування представник учбового закладу передає попередній список виборців ЦВК.
3. Виборець, який на день виборів перебуває за межами округу, в якому він зареєстрований, участі у виборах не бере.

Стаття 29. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчому окрузі
1. ЦВК після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні ОВК.
2. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні ОВК та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Кожний виборець може звернутися до ОВК із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто.
3. За результатом розгляду заяви виборця ОВК приймає рішення про включення або не включення виборця до списку виборців на відповідному виборчому окрузі.

Стаття 30. Порядок уточнення попереднього списку виборців
1. ОВК з урахуванням відомостей, поданих учбовим закладом, рішень за наслідками розгляду заяв виборців про включення або не включення виборців до списку виборців, виготовляє уточнений список виборців.

Стаття 31. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців
1. Зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар ОВК на підставі рішення ОВК щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на відповідному виборчому окрузі. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останнього дня перед днем голосування.
ОВК при внесенні змін та уточнень до уточненого списку виборців невідкладно повідомляє ЦВК про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців.
2. У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.
3. При включенні виборця до списку виборців на виборчому окрузі у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення ОВК.
4. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря ОВК у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення ОВК.
5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв’язку з надходженням повідомлення ОВК про включення виборця до списку виборців на іншому виборчому окрузі ОВК, яка отримала таке повідомлення, зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цьому виборчому окрузі.
6. Голова, заступник голови та секретар ОВК в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців - в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря ОВК у графі "Примітки".

Розділ VI. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ
Стаття 32. Загальний порядок висування кандидатів у депутати
1. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 39 днів до дня голосування, а завершується за 34 дні до дня голосування.
2. Право висування кандидатів у депутати Молодіжного парламенту реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Положенням.
3. Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі не може одночасно бути висунута у будь-яких інших виборчих округах.

Стаття 33. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
1. ЦВК реєструє кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, висунутого шляхом самовисування, за умови особистого пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Положення, та подання ним наступних документів:
1) автобіографії кандидата в депутати, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, місце проживання, контактний телефон;
2) двох фотографій кандидата у депутати розміром 4 x 6 сантиметрів, а також особисто написаної ним заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати Молодіжного парламенту та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах.
2. Документи на реєстрацію кандидата, подані до ЦВК з порушенням строку, встановленого цим Положенням, не розглядаються, рішення ЦВК у такому випадку не приймається.

Стаття 34. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі
1. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі реєструються ЦВК в разі дотримання умов, передбачених цим Положенням.
2. Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі закінчується за 34 дні до дня голосування.
Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим визначеним комісією членом ЦВК.
3. Особі, яка подала до ЦВК документи на реєстрацію кандидата, видається довідка із зазначенням дати і часу прийняття документів та переліку прийнятих документів.
4. ЦВК не пізніш як на другий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за 33 дні до дня голосування приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації.
Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) відповідному кандидату в депутати або його довіреній особі.
5. У разі реєстрації кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі ЦВК у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає кандидату в депутати або його довіреній особі посвідчення кандидата в депутати за формою, встановленою ЦВК.
6. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію кандидатів документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.
7. Відомості про реєстрацію кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, із зазначенням назви учбового закладу, номера одномандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, не пізніш як за 21 день до дня голосування оприлюднюються ЦВК у визначений нею спосіб.

Стаття 35. Відмова в реєстрації кандидата в депутати
1. ЦВК відмовляє в реєстрації кандидата в депутати в разі:
1) порушення встановленого цим Положенням порядку висування кандидата;
2) відсутності передбачених цим Положенням документів для реєстрації особи кандидатом;
3) виявлення ЦВК обставин, за яких особу не може бути обрано депутатом відповідно до цього Положення;
2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення видається особі.

Стаття 36. Скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати
1. ЦВК скасовує рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі в разі:
1) звернення відповідного кандидата в будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за десять днів до дня голосування, із письмовою заявою про відмову від балотування. Ця заява відкликанню не підлягає;
2) виявлення ЦВК обставин, за яких особу не може бути обрано депутатом;

Стаття 37. Особливості голосування по одному кандидату
1. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати залишився один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату.
2. У разі якщо у відповідному виборчому окрузі після закінчення строку реєстрації кандидатів не залишилося жодного кандидата, вибори у такому виборчому окрузі визнаються такими, що не відбулися.

Розділ VII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ
Стаття 38. Основні засади інформаційного забезпечення виборів
1. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного волевиявлення.
2. Інформація, що міститься у документах, поданих до відповідної ОВК для реєстрації кандидатів є відкритою.
3. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, учбові заклади, які приймають участь у виборах, об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією, зобов'язані дотримуватися об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

Стаття 39. Загальне інформаційне забезпечення виборів
1. Загальне інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про:
1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту;
2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до списків виборців на виборчих округах;
3) адресу місцезнаходження відповідної ОВК;
4) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;
5) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня;
6) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права;
2. ЦВК оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення виборів та, по можливості, забезпечує її актуальність.
3. З метою забезпечення належної поінформованості виборців ЦВК, забезпечує виготовлення плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення Положення про вибори. Зазначені плакати виготовляються та передаються ОВК.
4. На інформаційні матеріали, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про соціальну рекламу.

Стаття 40. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів
1. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців про:
1) зареєстрованих кандидатів на відповідних виборчих округах;
2) скасування реєстрації (вибуття) кандидата;
3) факти та події, пов'язані з виборчим процесом.
2. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення ЦВК.

Стаття 41. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів
1. Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення ЦВК.
2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності, об'єктивності інформації та її неупередженого подання.

Стаття 42. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами
1. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки (виборців), мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов'язаного з виборами, з обов'язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.
2. Засоби масової інформації, інформаційні агентства, інші суб’єкти у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.
3. Засобам масової інформації, інформаційним агентствам, іншим суб’єктам забороняється протягом останніх двох днів перед днем голосування оприлюднювати чи поширювати в інший спосіб результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами.
4. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється.

Розділ VIIІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
Стаття 43. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації
1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів. Право вести передвиборну агітацію мають кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі. Громадяни мають право здійснювати передвиборну агітацію, вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові, особисті якості та передвиборні програми кандидатів.
2. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття відповідною ОВК рішення про реєстрацію кандидатів. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині передостаннього дня перед днем голосування. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення встановлених у цій статті строків забороняється.
Напередодні і в день голосування забороняється проведення агітаційних заходів від імені кандидатів.
3. Передвиборна агітація здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України, цьому Положенню.
4. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
3) проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм чи діяльності кандидатів;
4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи реклами на носіях зовнішньої реклами;
7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
8) публічні заклики голосувати за або не кандидата або публічні оцінки діяльності кандидата;
9) встановлення агітаційних наметів;
10) в інших формах, що не суперечать Конституції України, законам України, та цьому Положенню.
5. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
6. Передвиборна агітація здійснюється з додержанням принципу рівних умов та можливостей, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, надання однакових друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.

Стаття 44. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації
1. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації здійснюється відповідно до цього Положення.
2. Учбові заклади, які приймають участь у виборах, за зверненням ЦВК або відповідної ОВК надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, організації яких сприяє ОВК. При цьому ОВК зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів у депутати.

Стаття 45. Виготовлення і порядок розміщення друкованих агітаційних матеріалів
1. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі за рахунок власних коштів можуть виготовляти плакати, листівки, буклети, інші друковані агітаційні матеріали.
До друкованих агітаційних матеріалів належать плакати, стенди, листівки, постери, інша друкована продукція з написами, що стосуються передвиборної агітації, а також матеріали, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами.
2. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості про замовника та установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначених відомостей забороняється.
3. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок власних коштів, а також з використанням обладнання, що їм належить, не пізніш як через два дні після його виготовлення до відповідної ОВК, яка, в свою чергу, не пізніш як через день повинна передати ці примірники до ЦВК.
4. Плакати, стенди, листівки та інші друковані агітаційні матеріали (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) розміщуються лише у місцях, визначених і обладнаних учбовими закладами, які приймають участь у виборах.

Стаття 46. Загальний порядок використання засобів масової інформації
1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та можливостей у порядку, передбаченому цим Положенням. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності, у тому числі в інтерв'ю, дискусіях та дебатах, а також інформаційних повідомленнях, програмах новин і поточних подій, має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості.

Стаття 47. Порядок використання друкованих засобів масової інформації
1. Кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі мають право публікувати агітаційні матеріали, в тому числі передвиборні програми, в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності, що діють на території України.

Стаття 48. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації
1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, судам, керівництву та працівникам навчальних закладів, що беруть участь у виборах Молодіжного парламенту;
2) членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій;
2. Розповсюдження у будь-якій формі агітаційних матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, національної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, не допускається.
3. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, товарів та інших матеріальних цінностей або робіт чи послуг.
4. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних відомостей про кандидата, а також розповсюдження завідомо недостовірної інформації про підтримку певного кандидата іншими кандидатами.
5. Забороняється:
1) проводити передвиборну агітацію з порушенням строків, установлених цим Положенням, у будь-якій формі (в тому числі розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації);
2) оприлюднювати до закриття виборчих дільниць у день голосування (день повторного голосування) результати опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування;
3) розміщувати друковані передвиборні агітаційні матеріали, рекламу та повідомлення про перебіг виборчого процесу на пам’ятках архітектури, на об’єктах культурної спадщини;
6. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години передостаннього дня, що передує дню голосування, відповідними кандидатами.

Розділ IX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
Стаття 49. Гарантії діяльності кандидатів
1. Кандидати з дня, наступного за днем їх реєстрації ОВК, мають рівні права під час виборчого процесу на їх виступи та виступи відповідних довірених осіб на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, безпосередньо пов'язаних з виборами, у засобах масової інформації.

Стаття 50. Довірені особи кандидатів
1. Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі може мати не більше двох довірених осіб.
2. Довіреною особою кандидата може бути громадянин, який має право голосу на виборах.
Не може бути довіреною особою кандидата член виборчої комісії, працівник відповідного учбового закладу.
3. Довірені особи кандидата реєструються відповідною ОВК за поданням кандидата за наявності письмової згоди цих осіб.
У поданні зазначаються: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) довіреної особи, число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, адресу місця проживання, номер контактного телефону. До подання додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата.
Зазначені подання вносяться не пізніш як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування).
ОВК не пізніше двох днів з дня надходження подання реєструє довірених осіб кандидата та видає їм посвідчення за формою, встановленою ЦВК.
4. Довірені особи кандидата сприяють кандидатам під час виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, виборцями.
5. Довірені особи кандидата набувають повноважень з дня їх реєстрації ОВК. Повноваження цих осіб припиняються у день скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата, вибуття кандидата з балотування або з дня реєстрації кандидата депутатом.
6. Кандидат має право в будь-який час до дня голосування (дня повторного голосування) звернутися із заявою до ОВК про припинення повноважень його довірених осіб, подати документи для реєстрації інших осіб у порядку, встановленому цим Положенням.
7. Довірені особи кандидата мають право в будь-який час звернутися до ОВК із заявою про складення своїх повноважень.
8. Посвідчення довіреної особи кандидата, реєстрація якої скасована, негайно повертається до ОВК, яка його видала.
9. Довірена особа кандидата має право:
1) бути присутньою на засіданнях ОВК і брати в них участь з правом дорадчого голосу;
2) бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні ОВК при підрахунку голосів виборців з додержанням установлених цим Положенням вимог;
3) одержувати у ОВК посвідчення офіційних спостерігачів від кандидата, чиї інтереси вона представляє;
4) одержувати копії протоколів ОВК про підрахунок голосів та підсумки голосування;
5) складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії;
6) звертатися до відповідної ОВК із заявою про усунення виявлених порушень;
7) за дорученням кандидата оскаржувати від його імені рішення, дії або бездіяльність ОВК, що порушують законні права кандидата, в порядку, передбаченому цим Положенням;
8) отримувати у відповідній ОВК інформацію про подання або неподання до територіальної виборчої комісії примірників друкованих матеріалів передвиборної агітації та ознайомлюватися з ними;
9) має права офіційного спостерігача від кандидата;
10) реалізовувати інші права, передбачені цим Положенням для довірених осіб.
10. Втручання довіреної особи кандидата в ЦВК або ОВК не допускається.

Стаття 51. Офіційні спостерігачі
1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, від громадських організацій.
2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня, наступного за днем реєстрації відповідною виборчою комісією, і припиняються після встановлення ОВК результатів виборів.
3. ОВК, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження в разі встановлення порушення ним цього Положення рішенням відповідної ОВК або ЦВК. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

Стаття 52. Офіційні спостерігачі від кандидатів
1. Офіційним спостерігачем від кандидата може бути громадянин, який має право голосу.
Не може бути офіційним спостерігачем від кандидата член виборчої комісії, працівник учбового закладу.
2. Офіційний спостерігач реєструється відповідною ОВК за поданням кандидата.
3. У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце адресу місця проживання, номер контактного телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від кандидата.
4. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути недотримання вимог частин першої, третьої, цієї статті.
5. Відповідна ОВК видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою ЦВК.
6. Офіційний спостерігач від кандидата може:
1) бути присутнім на зустрічах кандидата (кандидатів), на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;
3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
4) здійснювати фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
5) бути присутнім з дотриманням вимог цього Положення на засіданнях ОВК, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
6) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Положення в разі їх виявлення;
7) складати акт про виявлення порушення цього Положення, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної ОВК;
8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Положенням;
9) реалізовувати інші права, передбачені цим Положенням для офіційних спостерігачів.
7. Офіційний спостерігач від кандидата не має права:
1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування.
8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог цього Положення виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях ОВК.
9. Кандидат має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної ОВК із письмовою заявою про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Положенням.
10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до ОВК із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви ОВК приймається рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого видається кандидату.
11. У разі втрати кандидатом статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження офіційних спостерігачів вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.

Стаття 53. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за тридцять днів до дня голосування може звернутися до ЦВК з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
2. ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частиною першою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення.
3. ЦВК не пізніш як за двадцять днів до дня голосування офіційно публікує на офіційному веб-сайті проекту "Молодіжний парламент" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах.
4. Офіційним спостерігачем від громадської організації може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути офіційним спостерігачем від громадської організації член виборчої комісії, працівник учбового закладу, який приймає участь у виборах.
5. Офіційний спостерігач реєструється відповідною ОВК за поданням керівника громадської організації. У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце роботи (заняття), займану посаду, адресу місця проживання, номер контактного телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної громадської організації, а також копія рішення ЦВК про дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах.
6. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації за підписом керівника організації, що засвідчується печаткою громадської організації, вноситься до відповідної ОВК не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (дня повторного голосування). Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації приймається відповідною ОВК у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині п’ятій цієї статті.
7. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути недотримання вимог частин першої, четвертої - шостої цієї статті.
8. Відповідна ОВК видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою ЦВК.
9. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
1) бути присутнім на зустрічах кандидата (кандидатів), на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;
3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
4) здійснювати фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
5) бути присутнім з дотриманням вимог цього Положення на засіданнях ОВК, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
6) звертатися до відповідної ОВК чи ЦВК щодо усунення порушень цього Положення в разі їх виявлення;
7) складати акт про виявлення порушення цього Положення, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної ОВК чи ЦВК;
8) реалізовувати інші права, передбачені цим Положенням для офіційних спостерігачів.
10. Офіційний спостерігач від громадської організації не має права:
1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування.
11. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини десятої цієї статті ОВК чи ЦВК може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях.
12. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної ОВК з письмовою заявою про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Положенням.
13. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до ОВК із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви ОВК приймається рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача.

Розділ X. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
Стаття 54. Фінансування виборів
1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення чергових, перших, позачергових виборів здійснюється виключно відповідними рішеннями керівника проекту.
2. Кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах для фінансування своєї передвиборної агітації можуть використовувати власні кошти у порядку встановленому цим Положенням.

Стаття 55. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів
1. Начальні заклади, які приймають участь у виборах, їх посадові та службові особи в межах своїх повноважень зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, зокрема:
1) надавати необхідні приміщення для виборчих комісій та повідомляти про їх місцезнаходження (адреси) ЦВК;
2) забезпечувати охорону приміщень виборчих комісій та виборчої документації;
3) по можливості надавати, згідно з установленими ЦВК нормами та переліком, засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій.
2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів, здійснюються керівником проекту.

Розділ XІ. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ
Стаття 56. Виборчі бюлетені
1. Форма та колір виборчого бюлетеня для виборів затверджуються ЦВК не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів.
2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.
3. Текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах затверджується відповідними ОВК не пізніш як за 17 днів до дня голосування.
Суб’єкти відповідного виборчого процесу можуть протягом двох днів з дня прийняття рішення комісії про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах ознайомитися з текстом бюлетеня.
4. Виборчий бюлетень повинен містити назву виборів, дату виборів, а в разі проведення повторного голосування - зазначення "повторне голосування" та дату його проведення, означення виборчого округу (назва учбового закладу), номер виборчого округу.
5. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату проведення виборів, а в разі проведення повторного голосування - зазначення "повторне голосування", означення виборчого округу (назва учбового закладу), номер виборчого округу, а також позначене місце для підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища та підпису члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень.
6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається відповідними ОВК не пізніш як за 12 днів до дня голосування виходячи з кількості виборців, включених до попередніх списків виборців у межах відповідного виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить 0,5 відсотка від кількості виборців у такому виборчому окрузі.
7. У виборчому бюлетені для голосування зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включені до бюлетеня зареєстровані у цьому виборчому окрузі кандидати, їх прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), відомості про рік народження. Між порядковим номером та прізвищем кожного кандидата розміщується порожній квадрат.
Після затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідному виборчому окрузі порядковий номер кандидата не може бути змінений.
8. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.
9. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.
10. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється ЦВК.
11. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

Стаття 57. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям
1. ЦВК на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на виборах.
2. Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів ЦВК на своєму засіданні передає виборчі бюлетені відповідним ОВК.
3. Про передачу відповідним ОВК виборчих бюлетенів для голосування ЦВК складає у двох примірниках протокол за наступною формою:
1) назва виборів;
2) означення та номер виборчого округу;
3) кількість переданих виборчих бюлетенів;
4) прізвища та підписи членів ОВК, які прийняли виборчі бюлетені.
Перший примірник такого протоколу зберігається у ЦВК, другий - передається до відповідної ОВК, яка отримує виборчі бюлетені.
4. Члени ОВК забезпечують збереження виборчих бюлетенів під час їх транспортування до приміщення відповідної ОВК.
5. Приймання виборчих бюлетенів ОВК відбувається на засіданні відповідної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені.
При прийнятті бюлетенів ОВК секретар виборчої комісії, а у разі його відсутності - визначений рішенням комісії член комісії перераховує виборчі бюлетені. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.
6. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів та кількості, зазначеній у протоколі передачі виборчих бюлетенів. ОВК негайно складає відповідний протокол та передає його до ЦВК.
7. Учбові заклади забезпечують збереження виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні ОВК у пакунку, який опечатується під час засідання відповідної ОВК.
8. У разі скасування рішення про реєстрацію всіх кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі після виготовлення виборчих бюлетенів відповідна ОВК приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Копія такого рішення невідкладно передається ОВК до ЦВК.
Такі зміни за рішенням ЦВК вносяться до виборчих бюлетенів членами ОВК з використанням напису "Вибув".
Використання напису "Вибув" ОВК без отримання відповідного рішення ЦВК забороняється.

Стаття 58. Приміщення для голосування
1. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому обладнуються у достатній кількості кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. На одній виборчій дільниці можуть облаштовуватися місця для голосування на декількох округах відповідного учбового закладу. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на ЦВК.
Учбові заклади забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Положення та нормативів, встановлених ЦВК, а також надають технічну допомогу в облаштуванні.
2. Стаціонарні виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.
3. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок. Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені згідно нормативів встановленими ЦВК. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається ЦВК.
4. Приміщення для голосування повинно бути обладнано таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни для таємного голосування, виборчі скриньки для голосування знаходилися у полі зору членів ОВК та осіб, які відповідно до цього Положення мають право бути присутніми у приміщенні для голосування.
5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз’яснюють порядок голосування та інші інформаційні матеріали, передбачені цим Положенням.

Стаття 59. Організація і порядок голосування
1. Голосування проводиться з 9 до 15 години без перерви.
2. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на ОВК.
3. ОВК не раніш як за 45 хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається пакунок з виборчими бюлетенями. Голова ОВК оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування окремо по кожному виборчому округу, в яких проводиться голосування на виборчій дільниці, отриманих. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів ОВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
4. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано пакунок для зберігання виборчих бюлетенів, ОВК негайно повідомляє про це ЦВК та перераховує виборчі бюлетені у порядку, передбаченому цим Положенням, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами ОВК. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих ОВК.
5. Голова ОВК перед початком голосування надає для огляду членам ОВК, особам, яким цим Положенням надано право бути присутніми на засіданні ОВК, всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, в якому зазначені номер виборчого округу, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів ОВК, присутніх при цьому осіб, яким надано право бути присутніми на засіданні ОВК відповідно до цього Положення. Контрольний лист підписується зазначеними особами. На контрольному листі може бути зазначено про відмову присутньої на засіданні виборчої комісії особи підписатися на контрольному листі.
Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Перед початком голосування ОВК інформує ЦВК про: кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчому окрузі, на момент початку голосування.
6. Голова ОВК передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам ОВК, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Порядком порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у пакунку залишатися не може.
При проведенні голосування два члени ОВК надають виборцю можливість проголосувати: один член ОВК за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у цьому Положенні, наявності виборця у списку виборців на відповідному виборчому окрузі та наявності у нього права голосу на відповідних виборах надає виборцю список виборців для підпису; другий член ОВК зобов'язаний вписати своє прізвище і розписатися у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, проставити на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів для голосування на виборах, а також розписується у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член ОВК відокремлює від кожного виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у члена комісії, який видав виборчі бюлетені.
7. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.
8. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена ОВК скористатися допомогою іншої особи, крім члена ОВК, кандидата, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача.
9. Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або примушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняються.
10. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує.
11. Виборець може голосувати лише за одного кандидата в депутати у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
12. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до членів ОВК, які видали йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Члени ОВК видають інший виборчий бюлетень лише один раз у порядку, встановленому цим Положенням, тільки в обмін на зіпсований, про що робиться відповідна позначка в списку виборців проти прізвища виборця та ставиться підпис члена ОВК. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів ураховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.
13. Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. При пред'явленні відповідного посвідчення або за наявності фізичних вад, які не потребують документального підтвердження, виборець має право з відома голови або іншого члена ОВК доручити зробити це іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача.
14. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою ОВК і не менш як трьома членами виборчої комісії у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування і не використовується до закінчення голосування.
15. За 5 хвилин до завершення часу голосування голова ОВК оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці. Виборці, які в цей час знаходяться у приміщенні для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії за 5 хвилин до завершення часу для голосування за дорученням голови ОВК підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Положенням мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.
16. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Положенням часу голосування.
17. Невідкладно після закінчення голосування, ОВК передає до ЦВК попередні відомості про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування.

Стаття 60. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчому окрузі
1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами ОВК на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.
2. Засідання ОВК починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців по всіх виборчих округах, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці, відповідно до вимог, передбачених цим Положенням. На час проведення засідання ОВК доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови або іншому члену ОВК. Секретар ОВК на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців.
Протокол цього засідання ОВК складається і підписується у тому самому приміщенні, де проходило голосування.
У разі якщо під час проведення голосування до ОВК надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, ОВК розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчому окрузі.
3. ОВК на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчому окрузі. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців.
4. ОВК підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців.
5. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені (із контрольними талонами), запаковуються. На пакетах робляться написи "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються позначення (назва учбового закладу) та номер виборчого округу, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ОВК.
6. ОВК підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами виборців у списку виборців та у витягу із списку виборців. Ця кількість оголошується.
7. ОВК підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів ОВК, які їх видали. Кількість таких талонів оголошується.
8. У разі взаємної відповідності кількості контрольних талонів, визначеній згідно з частиною сьомою цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній згідно з частиною шостою цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".
9. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, визначеній у частині сьомій цієї статті, кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням установленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ОВК. Цей акт мають право також підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі. Після цього комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців.
10. Список виборців запаковується в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються назва учбового закладу, номер виборчого округу, дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів ОВК.
11. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакетах робляться відповідні написи "Контрольні талони виборчих бюлетенів", зазначаються назва учбового закладу, номер виборчого округу, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ОВК.
12. Перед відкриттям виборчих скриньок ОВК повинна перевірити, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому виборчому окрузі та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів у цьому виборчому окрузі, отриманих ОВК. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням установленої рішенням ОВК причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами ОВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
13. ОВК перевіряє цілісність пломб на виборчих скриньках.
14. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами ОВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
15. Виборчі скриньки відкриваються ОВК почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки з меншим порядковим номером.
16. Після відкриття виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени ОВК, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування.
17. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа ОВК складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Такі виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.
18. Виявлені у виборчих скриньках бюлетені для голосування, на яких зазначені назва учбового закладу, номер виборчого округу не відповідають назві учбового закладу, номеру відповідного виборчого округу, на якій проводиться підрахунок голосів, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.
19. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні запаковуються окремо. На пакетах робиться відповідний напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються назва учбового закладу, номер виборчого округу, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ОВК.
20. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений ОВК член комісії рахує виборчі бюлетені вголос.
21. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвище кандидата у депутати, напис "Недійсні".
22. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений ОВК член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.
23. Недійсними вважаються виборчі бюлетені:
1) на яких зроблено більш як одну позначку;
2) на яких не поставлено жодної позначки;
3) в яких не відірвано контрольний талон;
4) з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення виборця;
5) до яких не внесено зміни, в разі зняття/відмови від реєстрації одного чи декількох кандидатів.
24. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Їх кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються окремо. На пакетах робляться написи "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються назва учбового закладу, номер виборчого округу, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ОВК.
25. ОВК підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчому окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців.
26. ОВК зобов'язана при підрахунку голосів виборців перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчому окрузі, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчому окрузі та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів. У разі невідповідності цих даних ОВК складає акт із зазначенням установленої рішенням ОВК причини такої розбіжності, який підписується присутніми членами ОВК. Цей акт мають право підписати присутні кандидати в депутати, довірені особи кандидатів в депутати, офіційні спостерігачі.
27. Після підрахунку голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, назва учбового закладу, номер округу, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів ОВК.

Стаття 61. Протоколи ОВК про підрахунок голосів виборців
1. ОВК на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців по виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці. Форма бланка протоколу ОВК про підрахунок голосів виборців затверджується ЦВК. Бланки протоколів про підрахунок голосів виборців виготовляються для кожного виборчого округу у кількості примірників, визначеній ЦВК. Бланки протоколу ОВК про підрахунок голосів виборців передаються ОВК разом із виборчими бюлетенями.
2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати виборчому окрузі прописом та цифрами заносяться:
1) кількість виборчих бюлетенів для голосування на виборчому окрузі, одержаних ОВК;
2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчому окрузі;
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
4) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
5) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;
9) загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі.
3. Протокол про підрахунок голосів виборців по виборчому округу складається ОВК у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу ОВК. Примірники протоколу нумеруються та мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами ОВК. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами ОВК, присутніми на засіданні виборчої комісії. У разі незгоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі. У разі відсутності підпису члена ОВК у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчому окрузі навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі мають право також підписати кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні ОВК при підрахунку голосів виборців.
Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.
4. Забороняються заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення ОВК будь-яких виправлень.
5. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі ОВК виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складання нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".
6. Кандидатам, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні на засіданні ОВК при підрахунку голосів виборців, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу про підрахунок голосів виборців по відповідному виборчому округу, в тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені підписами голови і секретаря ОВК, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожного кандидата.
7. Перший і другий примірники протоколу ОВК про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений", запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів" та зазначаються назва учбового закладу, номер виборчого округу, дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів ОВК. Третій примірник протоколу ОВК про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі, а також протоколу з поміткою "Уточнений" зберігається у секретаря ОВК, четвертий примірник зазначеного протоколу (з поміткою "Уточнений") невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні ОВК, а решта по одному примірнику зазначеного протоколу (з поміткою "Уточнений") видається членам ОВК.
8. Після складання у порядку, визначеному цією статтею, протоколів, пакети з протоколами ОВК про підрахунок голосів виборців на виборчому округу, пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами, списком виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими ОВК, невідкладно доставляються членами ОВК до ЦВК.

Стаття 62. Визнання окружною виборчою комісією голосування на виборчому окрузі недійсним
1. ОВК приймає рішення про визнання голосування на виборчому окрузі недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Положення, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин:
1) виявлення фактів незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених цим Положенням; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчому окрузі або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше одного разу) у кількості, що перевищує п’ять відсотків від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчому окрузі;
2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчому окрузі;
3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на п’ять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчому окрузі.
2. У кожному випадку виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, ОВК складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами ОВК. Такий акт (акти) є підставою для розгляду ОВК питання про визнання голосування недійсним.
3. Остаточне рішення щодо визнання виборів на відповідному виборчому окрузі недійсними приймає ЦВК.

Стаття 63. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії
1. ОВК доставляє протокол про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі до ЦВК.
2. Транспортування виборчих документів до ЦВК здійснюється головою або заступником голови ОВК та двома членами цієї виборчої комісії - представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу відповідної ОВК. Під час транспортування виборчих документів членами ОВК їх супроводжує відповідальний за відповідний виборчий округ член ЦВК. За своїм бажанням інші члени ОВК, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі - суб’єкти відповідного виборчого процесу можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.

Стаття 64. Встановлення підсумків голосування
1. Протоколи та інші виборчі документи ОВК розглядаються на засіданні ЦВК.
2. Засідання ЦВК починається з моменту закінчення голосування і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування. Таке засідання ЦВК оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем або членом ЦВК, який виконував на зазначеному засіданні обов’язки секретаря. До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів ЦВК, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим ЦВК рішенням.
3. Голова ЦВК приймає запечатані пакети з протоколами ОВК, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів ОВК про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих округах, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами. Час прийняття ЦВК протоколів ОВК про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі відомості фіксуються у протоколі засідання ЦВК.
При прийнятті документів від виборчої комісії ЦВК перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожен член комісії має право оглянути кожен пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкриваються почергово пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошуються відомості, зазначені у них.
4. У разі виявлення у протоколі ОВК про підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі виправлень, помилок, неточностей ЦВК своїм рішенням може зобов’язати ОВК внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений".
5. ОВК зобов'язана у строк, визначений ЦВК, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Після цього протокол з позначкою "Уточнений" негайно транспортується і передається ЦВК в порядку, встановленому цим Положенням.
6. За наявності відповідно оформлених актів, складених довіреними особами кандидатів та офіційними спостерігачами - суб'єктами відповідного виборчого процесу, про порушення вимог цього Положення під час проведення голосування та/або підрахунку голосів виборців на виборчому окрузі, що дозволяє ЦВК поставити під сумнів результати підрахунку голосів виборців на відповідному виборчому окрузі, ЦВК може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.
7. У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі ОВК, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами ЦВК зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цьому виборчому окрузі.
8. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі здійснюється ЦВК, з обов'язковою участю членів ОВК, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших виборчих документів від усіх ОВК. У повторному підрахунку голосів виборців на виборчому окрузі ЦВК мають право брати участь усі члени цієї ОВК і можуть бути присутніми кандидати, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
9. ЦВК в разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідному виборчому окрузі складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчому окрузі з за формою, встановленою ЦВК.
10. У разі виявлення ЦВК при повторному підрахунку голосів на відповідному виборчому окрузі обставин, зазначених у цьому Положенні, ЦВК може прийняти рішення про визнання голосування недійсним на виборчому окрузі.
11. ЦВК після прийняття і розгляду протоколів (у тому числі з позначкою "Уточнений") відповідно про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих округах, на підставі цих протоколів, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів ЦВК про повторний підрахунок голосів виборців на відповідному виборчому округу не пізніш як на третій день з дня голосування (дня повторного голосування) встановлює остаточні підсумки голосування окремо по кожному виборчому округу.

Стаття 65. Проведення повторного голосування
1. ЦВК приймає рішення про проведення у виборчому окрузі повторного голосування, якщо у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати.
2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування ЦВК не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів інформує відповідний учбового заклад та відповідну ОВК.
3. Повторне голосування проводиться не пізніш як у тритижневий строк після дня голосування. Організація і порядок проведення повторного голосування визначаються цим Положенням.
4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення ЦВК про призначення повторного голосування, і припиняється о 24 годині передостаннього перед днем повторного голосування.
5. Зміна меж виборчих округів до завершення повторного голосування не допускається.
6. Повторне голосування проводиться тими самими ОВК. Повноваження члена ОВК, включеного до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль без поважних причин на засіданні виборчої комісії після дня виборів рішенням ЦВК. У разі якщо кількість членів ОВК стає при цьому меншою за мінімальну кількість, встановлену цим Положенням, ЦВК включає до складу ОВК інших осіб за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням їх рівного представництва.
7. Довірені особи та офіційні спостерігачі кандидатів у депутати, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування.
8. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке призначено відповідно до цього положення, включаються два або більше кандидатів у депутати, за яких подано найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
1) які після дня голосування, але не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування, звернулися із письмовою заявою про відмову від балотування до ОВК;
2) реєстрація яких скасована в порядку, встановленому цим Положенням, не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування;
3) які вибули з балотування відповідно до цього Положення не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування.
9. У разі настання обставин, передбачених цим Положенням, ОВК приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, за якого у день виборів подано наступну за розміром кількість голосів виборців. У разі якщо у відповідному виборчому окрузі не залишилося інших кандидатів, до виборчого бюлетеня включається один кандидат.
10. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується ЦВК не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у тій самій кількості, що і для голосування у день голосування.
11. Якщо обставини, що відповідно до цього Положення виключають можливість участі кандидата у депутати у балотуванні при повторному голосуванні, настали пізніше строку, визначеного цим Положенням, повторне голосування проводиться щодо кандидата (кандидатів), реєстрація якого (яких) не була скасована або який (які) не вибув (вибули) із балотування.
У такому разі зміни до тексту виборчого бюлетеня вносяться членами ОВК з використанням напису "Вибув". Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
12. ЦВК на своєму засіданні на підставі протоколів ОВК про підрахунок голосів виборців не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування.
13. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата у депутати, обраним депутатом вважається кандидат, за якого подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному виборчому окрузі.
Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата у депутати, вважається обраним депутатом, якщо за нього подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
14. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено два або більше кандидатів у депутати, і за результатами повторного голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців подано за двох або більше кандидатів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату, і за нього не було подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ЦВК приймає рішення про визнання виборів депутата такими, що не відбулися, та відповідно до цього Положення призначає повторні вибори, про що приймає відповідне рішення.

Стаття 66. Офіційне оприлюднення результатів виборів
1. ЦВК не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті "Молодіжного парламенту" та в інший спосіб визначений ЦВК.
Список обраних депутатів Молодіжного парламенту публікується із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, назви учбового закладу, від яких обрано депутата.

Стаття 67. Реєстрація обраних депутатів
1. У п'ятиденний строк після оприлюднення остаточних результатів виборів ЦВК приймає рішення про реєстрацію депутата. Про прийняте рішення ЦВК повідомляє відповідного кандидата у депутати наступного дня з дня прийняття такого рішення.

Розділ XIІ. ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ ТА ПЕРШІ ВИБОРИ
Стаття 68. Проміжні вибори депутатів
1. Проміжні вибори депутата в одномандатних виборчих округах проводяться у порядку та строки, передбачені цим Положенням. В останні шість місяців повноважень депутатів Молодіжного парламенту проміжні вибори не проводяться.

Стаття 69. Проведення повторних місцевих виборів депутатів
1. Рішення про призначення повторних виборів депутатів (депутата) у відповідному одномандатному виборчому окрузі приймається ЦВК не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання відповідних виборів депутатів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
2. Повторні місцеві вибори проводяться по тих самих виборчих округах у порядку та строки, визначені цим Положенням.

Стаття 70. Проведення позачергових виборів депутатів
1. Позачергові вибори депутатів проводяться в порядку і строки, передбачені цим Положенням для чергових виборів.
2. Депутати, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу Молодіжного парламенту на наступних чергових виборах у порядку, встановленому цим Положенням.
3. В останні шість місяців повноважень депутатів, обраних на попередніх чергових виборах, позачергові вибори не призначаються та не проводяться.

Стаття 71. Перші вибори
1. Перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки, встановлені цим Положенням, з такими особливостями:
1) ЦВК утворюється у разі призначення перших виборів депутатів Молодіжного парламенту в порядку, встановленому цим Положенням;
2) ЦВК відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, ОВК у порядку та строки, передбачені цим Положенням.

Розділ XIIІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ
Стаття 72. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів
1. Кандидат, його довірена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Положення, а також виборець, виборчі права якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до ОВК або ЦВК зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.
Від імені кандидата скарга може бути подана також його довіреною особою.
2. Суб'єкти звернення зі скаргою, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з урахуванням вимог цього Положення оскаржити до ЦВК рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:
1) ОВК, члена ОВК;
2) кандидата;
3) довірених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу;
4) члена ЦВК.
3. ОВК може оскаржити до ЦВК дії чи бездіяльність, що стосується виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:
1) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;
2) кандидата;
3) члена ЦВК.

Стаття 73. Строки оскарження
1. Скарга до ЦВК може бути подана відповідним суб'єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб'єктом оскарження.
2. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у строк, установлений частиною першою цієї статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.
3. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної ОВК не пізніше закінчення голосування.
4. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність ОВК, члена цієї комісії, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування, може бути подана до ЦВК у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

Стаття 74. Форма і зміст скарги
1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі. Скарга має містити:
1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;
2) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб'єкта звернення зі скаргою, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб'єкта оскарження, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) у разі їх наявності зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги (або зазначення про відсутність таких осіб);
9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою або його представника із зазначенням дати підписання.
2. До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.
Якщо скарга від імені кандидата подається його довіреною особою, то у скарзі зазначаються також прізвище, ім'я та по батькові кандидата, в інтересах якого вона подається, та додається засвідчена відповідно до вимог законодавства копія документа, що посвідчує повноваження особи, яка її подає.

Стаття 75. Порядок і строки розгляду скарг
1. Порядок розгляду скарг виборчими комісіями визначається цим Положенням та порядком встановленим ЦВК.
2. Скарга, оформлена без додержання вимог зазначених у цьому Положенні, повертається відповідно Головою ЦВК або за його дорученням іншим членом ЦВК чи головою або заступником голови ОВК суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніше наступного дня після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, у день голосування чи наступного дня після дня голосування, - невідкладно. У разі повернення скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог цього Положення, у встановлені цим Положенням строки.
Повернення скарги без розгляду суб’єкту звернення зі скаргою з інших підстав ніж ті, що встановлені цим Положенням, не допускається.
3. У разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.
4. Скарга, оформлена з додержанням вимог цього Положення, розглядається відповідною ОВК на засіданні протягом двох днів з дня її отримання, а ЦВК – протягом трьох днів з дня її отримання, якщо інше не передбачене цим Положенням.
5. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією у строк, передбачений цим Положенням, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.
6. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час голосування, подана до ОВК, розглядається нею одразу після закінчення голосування.
7. Скарга, що стосується порушення, яке мало місце в день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування на окрузі, подана до ОВК, розглядається відповідною ОВК у дводенний строк з дня її подання.
8. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов’язковим своєчасним повідомленням суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб’єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.
9. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.
10. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб'єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених цим Положенням.

Стаття 76. Докази
1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:
1) письмові документи і матеріали (у тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;
2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу;
3) речові докази.
2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи.
3. Якщо суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не нададуть доказів для підтвердження обставин, на які вони посилаються, виборча комісія вирішує справу на підставі наявних доказів.
4. Виборча комісія приймає до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Докази, одержані з порушенням закону, під час розгляду скарги до уваги не беруться. Про відхилення доказів зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги.
5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.
6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії.
7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Стаття 77. Рішення за результатом розгляду скарги
1. Рішення виборчої комісії за результатами розгляду скарги має бути законним і обґрунтованим.
2. Під час розгляду скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.
3. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні чи в день голосування - невідкладно.
4. ЦВК на підставі скарги або з власної ініціативи може скасувати рішення ОВК та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати ОВК повторно розглянути порушене питання.

Розділ XIV. ЗБЕРІГАННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Стаття 78. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей
1. ЦВК після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує збереження виборчої документації.
2. ЦВК забезпечує збереження виборчих скриньок, методичної літератури, що надавалася на період виборчого процесу.

Розділ XV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Це Положення набирає чинності з дня, наступного після прийняття рішення робочою групою Проекту "Молодіжний парламент".
2. Виключне право вносити будь-які зміни та/або доповнення до цього Положення має робоча група Проекту "Молодіжний парламент".
3. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням робочої групи "Молодіжного парламенту".
4. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 20 осіб.
Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання депутата - не менше 10 осіб.
5. На підтримку пропозиції про відкликання депутата Молодіжного парламенту має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на виборах, за результатами яких він був обраний депутатом.
Збір підписів проводиться у разі відкликання протягом десяти днів.
ЦВК перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання протягом десяти днів з дня їх отримання.
6. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою депутата Молодіжного парламенту, приймається за поданням ЦВК Молодіжним парламентом більшістю голосів від його складу.
У разі прийняття Молодіжним парламентом рішення про відкликання депутата за народною ініціативою ЦВК не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення призначає позачергові вибори депутата Молодіжного парламенту.
7. Порядок та нормативні документи щодо відкликання депутата Молодіжного парламенту визначаються окремими рішеннями ЦВК.

^ Наверх